Metsätalous

Metsätaloudella tarkoitetaan puuta raaka-aineenaan käyttävää teollisuuden muotoa. Metsäteollisuuteen kuuluvat puutuoteteollisuus sekä kemiallinen metsäteollisuus. Puutuoteteollisuus tunnetaan myös nimellä mekaaninen metsäteollisuus. Puuteollisuuteen kuuluu monia eri teollisuuden aloja, joita ovat esimerkiksi sahateollisuus, huonekaluteollisuus ja puutaloteollisuus. Kemiallinen metsäteollisuus taas pitää sisällään massateollisuuden, paperiteollisuuden ja kartonkiteollisuuden. Metsäteollisuutta voidaan myös yhdistää graafisen teollisuuden kanssa. Tällöin saadaan metsäperusteinen teollisuuden muoto. Metsäteollisuus ei ole kovinkaan uusi teollisuuden muoto. Ennen 1800-lukua puuta käytettiin pääasiassa rakennusten materiaalina sekä polttopuuna. 1870- ja 1880-luvuilla paperitehtaat alkoivat toimia ja valmistaa selluloosaa. Tästä alkoi varsinaisesti metsäteollisuuden kultakausi, joka on jatkunut edelleen tähän päivään saakka. Puusta valmistetaan edelleen paljon eri tuotteita aina paperista lautatavaraan ja huonekaluihin.

Biodiversiteetti

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus mahdollistaa metsäteollisuuden jatkuvuuden ja jopa kasvun. Biodiversiteettiä mitataan yleensä lajinrunsauden mittakaavalla. Suomessa luonto voi pääasiassa hyvin. Metsiä suojellaan, eikä niitä käytetä yli varojen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että metsiä harvennetaan vähemmän kuin kasvua on. Suuria avohakkuita ei juurikaan enää ole. Metsiä hakataan siten, että puut saavat tilaa kasvaa. Näin voidaan taata se, että kasvu on jatkuvaa. Suomi kuuluu maailman metsäisimpiin maihin. Reilusti yli puolet Suomen pinta-alasta on metsän peitossa. Luontoa pyritään myös ennallistamaan. Ennallistaminen nopeuttaa ihmisen muokkaaman luonnon palautumista entiselleen. Metsiä voidaan ennallistaa esimerkiksi suojelemalla vesistöjä ja jättämällä pystyyn luonnolle ja uusiutumiselle tärkeitä lahopuita, jotka mahdollistavat luonnon uusiutumisen.

Ihmisen on myös mahdollisuus luoda monimuotoisuutta. Sitä voidaan luoda suppeilla kulotuksilla tai erittäin pienillä avohakkuilla, jotka eivät kuluta metsää liikaa. Varsinkin kulotuksen tiedetään olevan erittäin tehokas tapa, joten sitä pyritään käyttämään monipuolisesti. Ennallistaminen tapahtuu yleensä vain kerran. Kun ihminen on auttanut luontoa hieman, luonto pystyy hoitamaan loput kuntoon itse. Kun ennallistaminen on aloitettu, metsän palauttaminen eliöille sopivaksi ympäristöksi kestää noin kymmenen vuotta. Jos vesialueita lähdetään palauttamaan, voi palautuminen kestää pahimmillaan useita kymmeniä vuosia. Ennallistaminen onnistuu vain silloin, jos eliölajeja asustaa tarpeeksi lähellä ennallistettavaa aluetta. Myös soita voidaan ennallistaa tukkimalla suo-ojia. Näin vedenpinta saadaan palautettua sille tasolle, missä sen kuuluukin olla.

Metsäteollisuus Suomessa

Suomessa metsäteollisuus ja metsäalan osaaminen ovat maailman huippuluokkaa. Metsäteollisuuden suurimpia kasvukohtia ovat rakentaminen sekä sisustaminen. Myös pakkaukset, pehmopaperit ja biopohjainen energia kuuluvat olennaisena osana metsäteollisuuteen. Biotalouteen saadaan uusia tuotteita muun muassa bioenergiasta, biokemikaaleista ja biopolttoaineista. Näitä saadaan, kun puuta yhdistetään muihin materiaaleihin. Tämä onkin erityisesti suomalaista osaamista, koska kyseinen ala on erityisen suosittu Suomessa. Kun informaatioteknologiaa yhdistetään metsäteollisuuteen, saadaan erilaisia älykkäitä pakkaus- ja paperituotteita ja uudenlaisia rakennusmateriaaleja. Tuotteet saavat uusia ominaisuuksia nanomittakaavan teknologialla. Nykyisten tuotteiden rinnalle saadaan mahdollistettua uusia sovelluksia, joita voidaan käyttää esimerkiksi lääke- ja elintarviketeollisuudessa. Metsäteollisuus ei siis painotu enää vain paperiteollisuuteen ja rakennusteollisuuteen, vaan on paljon muutakin.

Uusiutuminen ja kierrättäminen ovat tärkeässä asemassa tänä päivänä. Suurin osa paperi-, kartonki- ja puutuotteista valmistetaan nykyään kierrätetyistä materiaaleista. Esimerkiksi sanomalehdet voidaan kierrättää ja käyttää aina uudelleen. Niiden elinkaari alkaa tuotteen valmistuksesta ja päätyy kierrätyksen kautta uusiutuvan energian tuotantoon. Suomessa kierrättäminen on hyvällä tasolla. Suurin osa paperista ja kartongista viedään kierrätyspisteelle, jonka kautta ne saavat uuden elämän. Kierrätyskuitu onkin tärkeä raaka-aine metsäteollisuudelle. Suomessa kaikesta kulutetusta paperista otetaan vuosittain talteen melkein 80 prosenttia. Kierrätyskuitua käytetään eniten sanomalehdissä sekä pakkausmateriaaleissa. Onkin siis tärkeää, että kierrätettävää materiaalia ei päätyisi sekajätteen mukana jätteenpolttoasemalle. Sen vuoksi kierrättäminen on tehty helpoksi Suomessa ja ihmiset käyttävätkin hyväkseen tätä mahdollisuutta.